اشتباهات معمول در ایجاد محتوا برای وب سایت

هدف یک موتور جستجو گردآوری مطالب و ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب و کلمات کلیدی جستجو شده و نمایش در نتایج جستجو می باشد.